САЙЖРАЛТ

Сайжрах үйлийн үр дүнг заасан нэр: сайжралтыг эс олох (тухайн зүйл өмнөх байдлаасаа дээрдээгүй дэлгэрэнгүй...