садраа адгийн хурдас
нуур, тэнгист цутгадаг голын усанд туугдан голын адагт тунаж тогтсон чулуулаг