голын садраа
гадагшаа цутгалтай томоохон голын адаг дахь нам дор газар