САДГАНАХ II

Шингэн, үйрмэг зүйлийн садран асгарах.

Ижил үг:

САДГАНАХ I