САДГАЛАХ

Садга болох: ажил садгалах (ажилд саад тотгор учрах).