САДАРХАЙ II

1. Нэг цэгээс цацран гарсан гэрэл: садархай шугам (нэг цэгт эхтэй шугам);


2. Салангид нарийн ширхэгтэй юм: садархай үзүүр (олон нарийн салбарласан зүйлтэй үзүүр), сам шиг садархай (сам шиг дэлгэрэнгүй...
3. Олон нүхтэй цоорхой саванд хийсэн зүйлийн гоожиж асгарах нь.

садархай үзүүр

олон нарийн салбарласан зүйлтэй үзүүр

сам шиг садархай

сам шиг салбарласан олон шүдтэй

Ижил үг:

САДАРХАЙ I

САДАРХАЙ III