САДГА I

Ажлын явцад гарах бэрхшээл, хүндрэл, садаа.

Ижил үг:

САДГА II

САДГА III