САДАРЛАХ

Садар самуун явдалд автагдах, завхайрах: садарлан зугаалах (садар самуун хэрэг хийх) - Тэдэнд дэлгэрэнгүй... В.Шарма. Таван сургамж., садарлан наадах (садар самуун явдалдаа цэнгэн баясах), садарлан явах (ужид самуун явдал үйлдэх).

садарлан зугаалах садар самуун хэрэг хийх
садарлан наадах садар самуун явдалдаа цэнгэн баясах
садарлан явах ужид самуун явдал үйлдэх