САВСЛАГА II II

1. Юмыг хоёр талаас нь хавчих багаж, хэрэгсэл: агтлах савслага (малыг агтлаад хоёр талаас нь хавчин дэлгэрэнгүй...


2. [хуучирсан] Манжийн хуулийн есөн эрүүгийн нэг;
3. [хуучирсан] Эхнэр хүнийг ичээхэд хэрэглэх таван ширхэг савх мод.

агтлах савслага малыг агтлаад хоёр талаас нь хавчин цус тогтоох багаж
номын савслага номыг хоёр талаас нь тогтоох нарийн хавтас
савслага хийх ямар нэгэн зүйлийг хоёр талаас нь тогтоон уяхаар нарийн хавтас, бургас зэргийг хийх
савслаган онгоц хэлбэр савслага адил нэг зүйл онгоц