САВСЛАГА I

Уур утаа зэргийн савсан гарах явц байдал: утааны савслага (утаа савсан гарах байдал).