САВСГАНАХ

Савсгануур зан гаргах - Тэгвэл чи яах гэж савганаж бидний толгойг эргүүлсэн дэлгэрэнгүй...“Цог” сэтгүүл.