САВСАН :

нэвсэн савсан (урагдаж ноорсон, томдсон дээл хувцастай хүний хөдлөх байдал).