ПҮҮГЭМ

Зуны бүгчим халуун - Пүүгэм халуун шатсаар байлаа. Л.Түдэв. Улаан дэлгэрэнгүй...