ПҮҮЛЭХ

Пүүгээр хэмжих: будаа пүүлэх (будааг пүүгээр хэмжих).