ПҮҮСГЭР

Хөвсгөр, сэвсгэр, памбагар: пүүсгэр зузаан дээл (памбагар зузаан дээл).