ПРОКУРОР

Хууль дүрмийн биелэлтийг хянах, улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх бүхий албан тушаалтан, хууль хамгаалагч.

улсын яллагч

Зочин 2019-11-02 18:40:04