ПРОЛЕТАРИЖИХ
/ хуучирсан /

Хөлсний ажилчинтай болох.