ПРОЛЕТАРИШИХ
/ хуучирсан /

 Хөлсний ажилчин шинжтэй болох.