ПУН

Хүндийн хэмжээ, лангийн зууны нэг - Нэг мянга хоёр зуун тавин нэгэн лан хоёр цэн зургаан пунгийн дотроос Долон дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг.