ПРОЛЕТАРИ
/ хуучирсан /

Үйлдвэрийн хэрэгсэл байхгүй хөлсний ажилчин.