пажигнах пижигнэх

нүргээнтэй дуу чимээ үргэлжлэн гарах, сонсогдох