өнцөгдсөн суудал
а. Ширээний өнцөг таарсан суудал; б. [шилжсэн] Шашны номонд хүний үйл хэрэг хазайх