ӨДӨРЛҮҮЛЭХ

1. Он сар өдрийг нь бичүүлэх - Түүний бичсэн захидлыг нь өдөрлүүлэв. И.Дамбажав. Монгол үгийн д‎ээж., бичгээ өдөрлүүлэх (бичиг зохиолын эцэст сар өдрийг нь бичүүлэх);


2. Өдөр дараалуулах;
3. Зөвхөн өдөр ажиллуулах: өдөрлүүлэн хийлгэх (өдрийн цагаар хийлгэх).

бичгээ өдөрлүүлэх бичиг зохиолын эцэст сар өдрийг нь бичүүлэх
өдөрлүүлэн хийлгэх өдрийн цагаар хийлгэх