ӨДГӨӨЧЛӨХ

Орчин үеийн үзлийн үүднээс авч үзэх: өдгөөчлөн ойлгох (энэ цаг үедээ нийцүүлэн ойлгох).