ӨДИЙ I

Цаг хугацааны хувьд болоогүй, дэндүү эрт: очих өдий (очих болоогүй), хүрэх өдий дэлгэрэнгүй...

очих өдий очих болоогүй
хүрэх өдий хүрэх болоогүй байгаа нь
Ижил үг:

ӨДИЙ II