өдөн гөвүүр
шувууны өд нийлүүлэн баглаж хийсэн тоос гөвөх хэрэглэл