ӨДГӨӨЧЛӨЛ

Одоо үеийн байдлаар урьдын зүйлийг ойлгох үйл.