ӨДӨН

Шувууны биед ургасан хоёр талаараа үсэрхэг сэртэнтэй хөндий эвэр гуурс: өдний гуурс (өдний голд дэлгэрэнгүй...