үзэж өгөх
а. Хийж бүтээсэн зүйлтэй нь танилцах; б. Хэлсэн хүссэн зүйлийг нь ямар нэг юмнаас шүүн харах, Дансанд үзэж өгөв