санал өгөх
бодож санаснаа бусдад хэлэх, хүслээ илэрхийлэн гаргах