өвсөн тэжээлтэн
/ амьтан /
ургамал, ногоогоор хооллодог амьтдын ерөнхий нэр