өвс тэжээл
мал тэжээхээр бэлдсэн ургамал ногоо, тариа будаа зэрэг