өвс нуруулдах
хадсан өвсийг ихээр овоолж, цас бороо нэвтрэхээргүй хураах