өвс дүйзлэх
а. Хураасан өвсийг бага багаар боох; б. Хураасан өвсийг бага багаар овоолох