өвсний хороо
хадаж хатаасан ургамал ногоог агуулах сав