өвсөн бухал
хэсэг хэсэг газарт шовойлгож овоолсон өвс