хортой өвс
хүн, амьтан, малд сөрөг нөлөө үзүүлдэг идэж болохгүй ургамал