ӨВӨГ II

Зарим шувуу, хэвлийгээр явагчдын толгой дээр ургасан урт өд, үс: шувууны өвөг (шувууны толгой дээр дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ӨВӨГ I

ӨВӨГ III: