ӨВӨГЧЛӨХ

Өтгөс хөгшдийг хүндлэх, өвгөө хэмээн элгэмсэх: өвөгчлөх ёс (настанг хүндлэх ёс заншил), дэлгэрэнгүй...

өвөгчлөх ёс настанг хүндлэх ёс заншил
өвөгчлөн хүндлэх тойвлох