ӨВӨГ III:

өвөг өвөг хийх (суурь муутай зүйлийн ахин дахин хөдлөх байдал).

Ижил үг:

ӨВӨГ I

ӨВӨГ II