ӨВӨГТ

Өвөг бүхий: өвөгт шувуу [амьтан] (хошуу нь хүрэвтэр бор, хумс хавтгай, нүд шар, хөл бор харавтар, дэлгэрэнгүй...