ӨВ II

Ө-гөөр эхэлсэн тэмдэг нэрт хүч нэмэгдүүлэх үг: өв өргөн (их өргөн), өв өнчин (орь дэлгэрэнгүй...

өв өргөн их өргөн
өв өнчин орь ганцаар
өв тэгш үлэмж сайн, бүрэн төгс
өв тэгш хүмүүжүүлэх тал бүрийн боловсрол эзэмшүүлэх
өв тэгш болох төгс сайн болох
өв тэгш харагдах өөгүй сайхан харагдах
Ижил үг:

ӨВ I