өв тэгш хүмүүжүүлэх
тал бүрийн боловсрол эзэмшүүлэх