байшин онгойх
байшингийн эд хогшил эмх замбараатай буюу цэвэрхэн зайтай болох