ам нь онгойж харлах
а. Сав суулга зэргийн ам амсар нь нээлттэй байх; б. [шилжсэн] Амандаа шүдгүй байх