бөглөө онгойх
а. Бөглөөг мулталж авах; б. [шилжсэн] Чээжний бачимдал арилж сэтгэл уужрах