ОНГИРОХ I

Онгироо зан гаргах, хөөрч сагсуурах - Олон үг хэлэх, хөөрч онгирох зэрэгт дургүй юм билээ. дэлгэрэнгүй... онгирон хэлэх (ихэд хөөрч сагсууран хэлэх).

Ижил үг:

ОНГИРОХ II