оломгүй газраар гатлах
усны гүн буюу гарамгүй хэсгээр гарах