ОЛИНГОР I

Хэлтгий, хэвгий: олингор газар (хэлтгий газар).

Ижил үг:

ОЛИНГОР II