байлдаанд олзлогдох
байлдааны үеэр дайсанд баригдах